privacybeleid

Diaz vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren en wat je privacy-rechten zijn.

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is geldig voor alle persoonsgegevens die je met Diaz Sunprotection NV deelt door op eender welke manier met ons in contact te komen.

Dit kan door gebruik te maken van onze websites, contactformulieren, tools en apps maar evenzeer door een bezoek te brengen aan onze kantoren, toonzaal of door elektronisch contact in welke vorm dan ook.

Ook persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

2. Wat zijn uw verantwoordelijkheden als professionele klant

Indien je als professionele klant van Diaz gebruikt maakt van onze producten en diensten dan heb je daarbij volgende verantwoordelijkheden:

- Je moet eindklanten adequaat informeren dat hun persoonsgegevens gebruikt zullen worden door Diaz bij het opstellen van offertes, bestellingen of klachten.

- Je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindklanten verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan Diaz.

- Je mag Diaz producten en diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving, nog om op onwettige wijze jezelf toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de eindklanten.

- Je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van die privacywetgeving.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Diaz verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die u als gebruiker zelf doorgeeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, elektronisch of mondeling gebeuren.

4. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Diaz gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het correct verwerken van offertes, bestellingen en klachten.

Indien je door het invullen van een formulier ingeschreven wordt op een mailinglijst zal je hierover geïnformeerd worden op het moment van inschrijving.

5. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens zoals: beveiliging met een paswoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, …

Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan wordt je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Diaz bewaart je persoonsgegevens zolang het nodig is om de ondersteuning te bieden op de diensten of producten die aangekocht zijn. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en kan soms heel kort zijn.

Na afloop van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn(en) worden je persoonsgegevens gearchiveerd. Op expliciete aanvraag kunnen je persoonsgegevens gewist worden. Zie punt 9 van dit privacybeleid.

7. Recht van inzage

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Diaz te vernemen over welke persoonsgegevens wij van jou beschikken. Dit kun je aanvragen door telefonisch contact met ons op te nemen op het nummer +32(0)51/409323 of een aanvraag te doen via e-mail naar info@diaz.be

8. Recht op verbetering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.

De eenvoudigste manier om jouw gegevens up-to-date te houden is door gebruik te maken van onze online diensten waar je ten allen tijde je persoonlijke gegevens kan aanpassen.

Zijn er toch bepaalde gegevens die je niet zomaar via onze websites kunt aanpassen? Neem dan contact met ons op via het nummer +32(0)51/409323 of doe een aanvraag via e-mail naar info@diaz.be

9. Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om in de volgende gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen:

- Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

- Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

- Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

- Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we van rechtswege verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Om je persoonsgegevens te wissen volstaat het om contact op te nemen met onze klantendienst per telefoon (+32(0)51/409323) of via e-mail ( info@diaz.be).

10. Onze websites en apps

Als je onze websites en apps gebruikt dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

- Je IP-adres, type en taal van je browser, de software, het type en het merk van apparatuur die je gebruikt tijdens de verbinding met onze websites en apps, de tijd van je websitebezoek of appgebruik en het webadres van waaruit je onze website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je op onze websites en apps onderneemt. Dit doen wij door middel van cookies. Meer informatie vind je terug onder punt 11 van dit privacybeleid.

- Op sommige websites en apps vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer. Wanneer je een aankoop doet vragen wij je mogelijks om aanvullende informatie die nodig is om je aankoop tot een goed einde te brengen.

De persoonsgegevens die we via onze websites en apps verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

- Om onze (web)diensten aan jou te kunnen leveren en om met jou te communiceren.

- Om statistieken op te maken en analyses uit te voeren met als doel om onze dienstverlening te verbeteren.

11. Cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze marketing e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van de websites en apps te optimaliseren.

12. Blijf op de hoogte van aanpassingen

De laatste versie van ons privacybeleid kun je te allen tijde terugvinden op onze website via volgende url: https://www.diaz.be/nl/privacy