verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten tussen DIAZ SUNPROTECTION NV (verder DIAZ genoemd) en de klant. Iedere bestelling houdt minstens stilzwijgend de aanvaarding in van deze voorwaarden door de klant. Eventueel door de klant van toepassing verklaarde algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn DIAZ niet tegenstelbaar.
 
2. Aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend. De in de aanbieding/offerte opgegeven prijzen verbinden DIAZ slechts na schriftelijke bevestiging. DIAZ is niet gebonden door bestellingen opgenomen door haar personeel. Niet aanvaarding van een bestelling geeft geen recht op enige vergoeding.
 
3. DIAZ draagt geen verantwoordelijkheid voor door de koper opgegeven maten. Uitsluitend de koper is verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens door of namens de koper verstrekt.
 
4. De koper verbindt er zich toe de Europese Normen m.b.t. Child Safety (waaronder doch niet beperkend : EN 13120, EN 16433, EN 16434) strikt na te leven. DIAZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ingevolge plaatsing, installatie en/of bediening van zonwering, raamdecoratie,… in strijd met deze Europese Normen. Bij gebreke aan mededeling van de installatiehoogte door de koper bij het plaatsen van de bestelling, kan DIAZ evenmin aansprakelijk gesteld worden wegens eventuele inbreuken op deze Europese Normen.
 
5. De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling. DIAZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging, tekort en/of schade die zich door of tijdens het transport zouden voordoen.
 
6. Geleverde goederen worden niet teruggenomen en kunnen enkel vervangen worden na schriftelijk akkoord van DIAZ. Bij verwerking en/of montage van goederen met zichtbare gebreken, kan de koper geen aanspraak maken op enige vergoeding tenzij deze gebreken binnen de 5 dagen na levering schriftelijk gemeld werden en door DIAZ werden aanvaard. Buiten deze termijn worden geen klachten aanvaard.
 
7. Alle door DIAZ opgegeven leveringsdata gelden ten titel van inlichting. Overschrijding van termijnen geeft geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
 
8. Wijziging van de opdracht geeft aanleiding tot prijsaanpassing. Hetgeen niet uitdrukkelijk in de offerte is opgenomen en waarvan de klant om uitvoering verzoekt, wordt als meerwerk beschouwd. De koper aanvaardt de prijsaanpassing ingevolge meerwerk/ wijziging aan opdracht volgens de berekening van DIAZ.
 
9. Annulering van de opdracht is enkel mogelijk mits schriftelijk akkoord van DIAZ. In dergelijk geval is de klant aan DIAZ een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 10 van deze voorwaarden.
 
10. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt DIAZ zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen ten nadele van de klant die alsdan gehouden is tot betaling van een schadevergoeding van 30 % van de waarde van de opdracht en de vergoeding van de reeds geleverde prestaties. Zo de geleden schade door DIAZ hoger is, zal de volledige schade vergoed dienen te worden.
 
11. Enkel deze schriftelijke formule geldt als kwijting van facturen “Voldaan voor DIAZ SUNPROTECTION NV” gevolgd door de datum en handtekening.
 
12. Betwisting van facturen dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum. Laattijdige klachten of klachten onder andere vorm zijn zonder waarde.
 
13. De facturen zijn contant betaalbaar te Tielt, tenzij andersluidend beding. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: a) een verwijlintrest van 12 % per jaar op het factuurbedrag, en b) een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag. Niet-betaling op de vervaldag van één factuur doet eventueel toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 
14. De geleverde goederen die geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, blijven in afwijking van artikel 1583 B.W. eigendom van DIAZ en kunnen door haar worden teruggevorderd.
 
15. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van het rechtsgebied van DIAZ bevoegd.
 
16. De merksystemen geproduceerd door DIAZ zijn onderworpen aan strenge kwaliteitsnormen. Op de producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar na factuurdatum. De garantie geldt voor herstellingskosten en dekt derhalve werkuren voor de herstelling en onderdelen. Alle andere kosten zoals transportkosten, kosten van plaatsing, montage en/of demontage vallen buiten de garantie. De garantie dekt niet de staat noch de schade veroorzaakt door ongelukken, veranderingen, weersomstandigheden, misbruik, onderhoud of reiniging. Krimpen, verkleuren of uithangen vallen steeds buiten elke garantie.
 
17. De garantie is exclusief en in plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheden en waarborgen. In geen enkel geval zal DIAZ aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor incidentele of gevolgschade noch voor welke directe of indirecte schades, verliezen of onkosten dan ook.
 
18. Zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van DIAZ zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximum 50% van van de door haar in het kader van de schade verwekkende dienst of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.